Instituti ATOMI

Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme ATOMI – Instituti ATOMI është organizatë jo-qeveritare e jo-fitimprurëse e llojit fondacion.

Instituti ATOMI ka për qëllim identifikimin dhe përkrahjen e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente në Kosovë. Përkatësisht, qëllimi i ATOMI-t është identifikimi i hershëm i nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente, si dhe ofrimi i mundësive, kushteve, trajtimit, përkujdesjes dhe shkollimit të veçantë për këta nxënës, bazuar në potencialet e tyre intelektuale, dhuntinë, talentin, personalitetin, ambiciet, interesimet, motivacionin dhe kushtet e rrethanat reale socio-ekonomike të tyre. E gjithë kjo bëhet me qëllim që këta nxënës të kenë mundësi që ta zhvillojnë dhe realizojnë maksimalisht potencialin e tyre dhe kësisoj t’i kontribuojnë në radhë të parë zhvillimit të tyre personal dhe në të njëjtën kohë edhe interesit të gjithëmbarshëm të vendit dhe shoqërisë. Për më shumë detaje rreth Institutit ATOMI vizitoni ueb faqen zyrtare: www.atomi-ks.org

Falë organizimit të suksesshëm nga Instituti ATOMI të Garës “Kangaroo” në Kosovë në vitin 2017 nën mbikëqyrje nga AKSF, Instituti ATOMI (Kosova) ka siguruar anëtarësim të plotë si anëtare me të drejta të plota në AKSF, ku janë të anëtarësuar rreth 80 shtete të botës dhe organizatat respektive të këtyre shteteve të autorizuara nga AKSF.

Instituti ATOMI do ta organizojë për çdo vit Garën “Kangaroo” në Kosovë, në mënyrë që përmes këtij aktiviteti të promovohet matematika dhe rëndësia e saj në Kosovë. Gjithashtu, Instituti ATOMI do të përdorë Garën “Kangaroo” për të identifikuar talentet e rinj në fushën e matematikës në Kosovë, në mënyrë që të ofrojë aktivitete dhe shërbime të ndryshme përkrahëse për këto talente në funksion të zhvillimit dhe avancimit maksimal të talentit, njohurisë dhe kompetencës së tyre në fushën e matematikës.

Gara “Kangaroo” përbëhet nga një test i matematikës për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar (sipas moshave). Gara “Kangaroo” organizohet në të njëjtën ditë në mbarë botën dhe në të marrin pjesë për çdo vit mbi 6 milionë nxënës nga rreth 80 shtete të ndryshme të botës.

Duke filluar nga viti 2017 Instituti ATOMI do ta organizojë për çdo vit garën e matematikës “Kangaroo” edhe në Kosovë, në mënyrë që përmes këtij aktiviteti të promovohet matematika dhe rëndësia e saj në Kosovë. Gjithashtu, Instituti ATOMI do të përdorë garën e matematikës “Kangaroo” për të identifikuar talentet e rinj në fushën e matematikës në Kosovë, në mënyrë që të ofrojë aktivitete dhe shërbime të ndryshme përkrahëse për këto talente në funksion të zhvillimit dhe avancimit maksimal të talentit, njohurisë dhe kompetencës së tyre në fushën e matematikës.