Linku i testimit online

Linqet aktivizohen në ora 09:00 për klasat 3 dhe 4, klasat 7 dhe 8 dhe klasat 11 dhe 12. Klikoni mbi mbishkrimet e mëposhtme:

Linqet aktivizohen në ora 12:00 për klasat 1 dhe 2, klasat 5 dhe 6 dhe klasat 9 dhe 10. Klikoni mbi mbishkrimet e mëposhtme:

Linku per testim për klasat 5 dhe 6 -versioni turqisht