Plani mësimor i kurseve në shkollën “Kangaroo +”

Plani mësimor për grupin I

Vendi i mbajtjes së kursit: Gjimnazi Matematik, në lokalet e Institutit ATOMI.

Target grupi: Nxënësit e përzgjedhur nga gara Kangaroo 2018.

Mosha: Klasat III-V.

Instruktorë: Armend Shabani dhe Valmir Krasniqi.

Java Mësimi
1 Hyrje në aritmetikën e numrave.
2 Numrat e thjeshtë, rëndësia e tyre në matematikë.
3 Metodat bazike të strategjive të zgjidhjeve të problemeve.
4 Java e ushtrimeve.
5 Problemet me fjalë dhe strategjitë e zgjidhjeve të tyre.
6 Teknikat e numërimit.
7 Hyrje në gjeometrinë elementare.
8 Java e ushtrimeve.
9 Gjeometria e matjeve.
10 Numrat thyesorë dhe numrat decimalë.
11 Logjika matematike dhe vërtetimi në matematikë.
12 Java e ushtrimeve dhe testi përfundimtar.

 

Plani mësimor për grupin II

Vendi i mbajtjes së kursit: Gjimnazi Matematik, në lokalet e Institutit ATOMI.

Target grupi: Nxënësit e përzgjedhur nga gara Kangaroo 2018.

Mosha: Klasat VI-VIII.

Instruktorë: Armend Shabani dhe Valmir Krasniqi.

Java Mësimi
1 Operacionet me numra realë.
2 Monomet dhe polinomet.
3 Ekuacionet lineare me një ndryshore. Sistemet e ekuacioneve lineare me dy dhe tri ndryshore.
4 Java e ushtrimeve.
5 Teknikat e numërimit.
6 Disa metoda të faktorizimit.
7 Vlera absolute. Ekuacionet lineare me vlerë absolute.
8 Java e ushtrimeve.
9 Hyrje në gjeometrinë elementare. Trekëndëshi, katërkëndëshi dhe rrethi.
10 Gjeometria e matjeve.
11 Induksioni matematik.
12 Java e ushtrimeve dhe testi përfundimtar.

 

Plani mësimor për grupin III

Vendi i mbajtjes së kursit: Gjimnazi Matematik, në lokalet e Institutit ATOMI.

Target grupi: Nxënësit e përzgjedhur nga gara Kangaroo 2018.

Mosha: Klasat IX-XII.

Instruktor: Valmir Krasniqi.

Java Mësimi
1 Hyrje në matematikën e olimpiadave.
2 Metodat bazike të strategjive të zgjidhjeve të problemeve të olimpiadave.
3 Teoremat themelore nga algjebra dhe aplikimi i tyre në probleme të olimpiadave.
4 Java e ushtrimeve nga algjebra.
5 Teoremat themelore nga teoria e numrave dhe aplikimi i tyre në probleme të olimpiadave.
6 Java e ushtrimeve nga teoria e numrave.
7 Teoremat themelore nga kombinatorika dhe aplikimi i tyre në probleme të olimpiadave.
8 Java e ushtrimeve nga kombinatorika.
9 Teoremat themelore nga gjeometria dhe aplikimi i tyre në probleme të olimpiadave.
10 Java e ushtrimeve nga gjeometria.
11 Java e ushtrimeve nga të gjitha fushat.
12 Java e ushtrimeve dhe testi përfundimtar.

 

Për çdo javë fëmijët do të kenë detyra të shtëpisë. Në javën e ushtrimeve do t’i diskutojmë zgjidhjet e tyre dhe do t’i zgjidhim detyrat e shtëpisë që kanë pasur vështirësi fëmijët t’i zgjidhin. Në fund të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata të pjesëmarrjes.